Strona: Klauzula informacyjna RODO / Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna

red. Arkadiusz Bednarz

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 17 865 1775 lub poprzez e-mail: iod@prz.edu.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 4. a) nawiązania z Państwem wstępnego kontaktu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych);
 5. b) świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.), polegającej na przesyłaniu przez Administratora na podany przez Państwa adres e-mail informacji o wydarzeniach organizowanych przez Katedrę i Silników Lotniczych – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 6. Państwa dane będą mogły być również przetwarzana niezależnie od wyrażonej zgody w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń, na podstawie art. 6 art.1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Odmowa ich podania (niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie) jest równoznaczna z brakiem możliwości nawiązania wstępnego kontaktu lub z niemożnością otrzymania informacji o wydarzeniach organizowanych przez Katedrę Samolotów i Silników Lotniczych.
 8. Państwa dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

8.Administrator może powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych podmiotom zewnętrznym działającym na zlecenie Administratora, np. podmiotowi świadczącemu usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych.

 1. W przypadku realizacji celu w postaci nawiązania wstępnego kontaktu Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu przetwarzania lub do czasu odwołania zgody, stanowiącej podstawę tego przetwarzania, bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku celu, polegającym na informowaniu o wydarzeniach organizowanych przez Katedrę Samolotów i Silników Lotniczych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody, stanowiącej podstawę tego przetwarzania, bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych. Państwa dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem tych danych w celach określonych powyżej.
 2. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa, a także prawo do przenoszenia swoich danych do innego podmiotu, poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości e-mail na adres a_neta@prz.edu.pl.
 3. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa, poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości e-mail na adres a_neta@prz.edu.pl.
 4. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwo dotyczących narusza przepisy RODO.
 5. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję